Menjačnica

posted in: Menjačnica | 0

Menjačnica – kako funkcionišu menjački poslovi

Menjački poslovi se obavljaju na prodajno-otkupnom mestu koje se jednostavno zove – menjačnica. Menjački poslovi se odnose na sve poslove prodaje/kupovine fizičkim licima ili od fizičkih lica efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu. Obavljanje menjačkih poslova je regulisano odredbama Zakona o deviznom poslovanju, kao i Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, čime su tačno i određeni uslovi pod kojima može da posluje menjačnica.

menjacnicaMenjačke poslove mogu, dakle, obavljati isključivo banke i ovlašćeni menjači, što znači da menjačnica može funkcionisati isključivo pod okriljem tih institucija.Da bi jedna menjačnica mogla da radi, bilo da se isključivo bavi tom delatnošću ili menjačkim poslovima kao pretežnom delatnošću, mora biti registrovana u Agenciji za privredne registre, a prilikom svog osnivanja. Svaka menjačnica mora da koristi standardni softver za obavljanje menjačkih poslova što joj omogućava rad na propisani način. Ovlašćeni menjač može koristiti softver banke sa kojom zaključuje ugovor o obavljanju menjačkih poslova ili softver Narodne banke Srbije. Na osnovu toga menjač dobija neophodno ovlašćenje i tzv. smart karticu za svako uplatno mesto koje ujedno mora imati transparentno istaknuto ime – menjačnica. Svaka menjačnica zapošljava kadar koji mora imati radnike koji moraju posedovati sertifikat Narodne banke Srbije o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova na menjačkom mestu, odnosno menjačnici. Takođe je neophodno da zapolseni imaju minimum srednješkolsko obrazovanje i da dokaz nisu osuđivani za krivična dela. Obuku za sticanje pomenutog sertifikata organizuje Narodna banka Srbije za sva lica koja podnesu Prijavu za pohađanje obuke i prethodno ispune sve potrenbe uslove (pomenuti preduslovi i dokaz o uplati naknade za obuku).

Ovlašćeni menjač ima obavezu i da ispuni predviđene tehničke uslove da bi se bavio menjačkim poslovima. Pored toga što je obavezan da na vidnom mestu ispred prostora menjačkog mesta stavi natpis Menjčnica na srpskom i na nekom od svetskih jezika, treba da istakne naziv menjačnice i puno ime vlasnika, odnosno osnivača. Takođe, obavezno je i isticanje na vidnom mestu kursne liste koju svaka menjačnica utvrđuje slobodno ali u skladu sa kursnom listom za efektivu banke sa kojom ima zaključen ugovor. Kursna lista se formira jednom dnevno (na početku radnog dana) i važi do objavljivanja naredne kursne liste, a podrazumeva se i obaveštenje o visini provizije koju menjačnica naplaćuje za otkup novčanica u opticaju. O svemu tome građani koje uslužuje menjačnica moraju biti obavešteni preko reklamne table koja može biti elektronskog ili drugojačijeg odgovarajućeg oblika.

Menjačnica je spremna za rad tj. menjački posao započinje unošenjem gotovine u blagajnu menjačkog mesta isključivo podizanjem gotovog novca sa tekućeg računa ovlašćenog menjača koji je otvoren u poslovnoj banci. Unošenje efektivnog stranog novca u blagajnu može se vršiti isključivo kupovinom tog novca od banke.

Ovlašćeni menjač je dužan da izda potvrdu pri obavljanju transakcije, bilo da je kupovina ili prodaja u pitanju, a u cilju zaštite građana od falsifikata i novčanica van opticaja dužan je da u potvrdu unese i podatke iz „važnog obaveštenja“. Važno obaveštenje,takođe mora biti navidnom mestu istaknuto kako bi bilo uočljivo za stranke, a sadrži sledeće podatke – informacija o ukupnom iznosu dinara potrebnih za kupovinu/prodaju jedinice strane valute koju stranka želi da kupi/proda i to pre obavljanja transakcije. Pri obavljanju menjačkih poslova svaka menjačnica primenjuje kupovni/prodajni kurs za efektivu i čekove u rasponu između kupovnog i prodajnog kursa iz svoje važeće kursne liste za efektivu, ali kuponi kurs za čekove ne može biti niži od kupovnog kursa za efektivu. Ne pridržavanjem pravlnika o poslovanju rizikuje se gubitak dozvole za rad od strane nadležnih organa koji vrše permanentne provere poslovanja, jer su ovakvi i slični pripisi  obavezujući i mora ih se pridržavati svaka menjačnica.