Kursna lista – formiranje kurseva i objavljivanje

posted in: kursna lista | 0

Kursna lista – formiranje kurseva i objavljivanje

kursna listaKursna lista po kojoj se obavljaju menjački poslovi se objavljuje jednom dnevno i relevantna je za taj dan. Pošto menjačkim poslovima mogu da se bave samo banke i ovlašćeni menjači, to znači da u njohovu obavezu spada i formiranje kursne liste. Svaki ovlašćeni menjač slobodno formira svoju kursnu listu ali u skladu sa kursnom listom za efektivu banke sa kojom ima potpisan ugovor za obavljanje menjačkih poslova. To znači da je kursna lista transparentna i obavezujuća za sve učesnike u obavljanju menjačkih poslova. Kursna lista se formira prema propisima iz Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta koju propisuje narodna banka Srbije. Na osnovu toga se postiže transparentnost i zaštita građana (fizičkih lica) koja kupuju/prodaju devize u ovlašćenim menjačnicama. Dakle formiranje kurseva i objavljivanje kursnih lista direktno je u nadležnosti banaka, odnosno Narodne banke Srbije.

Banke i Narodna banka Srbije kupuju i prodaju devize na Međunarodnom deviznom tržištu po kursevima koje slobodno formiraju na osnovu ponude i tražnje. Narodna banka Srbije svakog svog radnog dana utvrđuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, a na osnovu podataka o zaključenoj spot prodaji deviza sa datumom izvršenja kraćim od spot valute tog radnog dana. Kursom dinara prema evru se smatra protivvrednost jedinice strane valute – evra u dinarima. Narodna banka Srbije objavljuje podatak o zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru na svojoj internet prezentaciji po pravilu do 18,00 časova svakog radnog dana, a on se primenjuje od 08,00 časova narednog dana. Kursna lista sadrži i druge valute, za koje Narodna banka na početku svakog radnog dana utvrđuje zvanični srednji kurs dinara prema durgim valutama, a on se utvrđuje posebnom odlukom kojom se propisuju devize i efektivni strani novac za kupovinu i prodaju na deviznom tržištu, ali na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru. Dakle, kursna lista Narodne banke Srbije se formira primenom principa pravilno ukrštenih kurseva, a u skladu sa međuvalutnim odnosima na inostranim tržištima koji važe u vreme utvrđivanja kursa. Istovremeno kada se formira kursna lista za zvanični srednji kurs dinara, Narodna banka Srbije formira svoju kursnu listu za devize i kursnu listu za efektivni strani novac, koje objavljuje i primenjuje od 08.00 časova tog radnog dana pa sve dok se ne objavi naredna kursna lista za devize, odnosno za efektivni strani novac. Kupovni i prodajni kursevi Narodne banke Srbije za devize, odnosno za efektivni strani novac formiraju se oduzimanjem, odnosno dodavanjem marži u odnosu na zvanični srednji kurs dinara, a visinu tih marži guverner utvrđuje odlukom.

Poslovne banke jednom dnevno i to na početku svog radnog dana slobodno formiraju i objavljuju svoju kursnu listu za devize i kursnu listu za efektivni strani novac, takođe prema principu pravilno ukrštenih kurseva i u skladu sa mađuvalutnim odnosima na inostranim tržištima, a koje važi u vreme kada se formira kursna lista. Tako fprmirana kursna lista određene banke važeća je dok se narednog dana ne objavi nova kursna lista. Takođe, i ovlašćeni menjači svoju kursnu listu za efektivni strani novac formiraju slobodno i to jednom dnevno, s tim da ona važi tog radnog dana, odnosno dok se narednog dana ne objavi nova, važeća kursna lista.