Kursna lisata na dan

posted in: kursna lista | 0

Kako se primenjuje kursna lisata na dan

Kada fizičko lice želi da kupi ili proda devize, kursna lista na dan (svakog dana se objavljuje nova kursna lista koja važi samo za taj dan i to do objavljivanja nove dnevne liste) mora biti istaknuta na vidnom mestu, što je obaveza svakog ovlašćenog menjača ili banke. Kursna lista na dan kupovine/prodaje je jedina važeća u procesu obavljanja menjačkih poslova i to je propisano Zakonom o deviznom poslovanju, koji je propisan od strane Narodne banke Srbije.

Kada govorimo načinu kako se primenjuje kursna lista na dan kupovine/prodaje deviza, praktično je reč o primeni kurseva banaka, Narodne banke Srbije i ovlašćenih menjača, odnosno subjekata koji jedini imaju pravo da obavljaju menjačke poslove. Svaki od navedenih subjekata ima obavezu koja je propisana Zakonom o deviznom poslovanju i u obavezi je da se pridržava svih odredaba iz zakona. Sve banke kupovinu i prodaju deviza, odnosno efektivnog stranog novca sa rezidentima i nerezidentima obavlja po kursevima u rasponu kupovnih i prodajnih kurseva za devize zaključno sa datumom spot valute, odnosno za efektivni strani novac iz svoje važeće kursne liste (kursna lista na dan obavljanja kupoprodajne trensakcije). Narodna banka Srbije kupuje od banaka efektivni strani novac i prodaje ga bankama primenom kupovnog, odnosno prodajnog kursa za efektivni strani novac iz svoje važeće kursne liste (kusna lista na dan obavljanja transakcije). Narodna banka Srbije, takođe, primenjuje kupovne/prodajne kurseve koje sadrži kursna lista na dan promene deviza rezidentima, koji na osnovu zakona imaju devizne račune kod Narodne banke Srbije, a po zvaničnom srednjem kursu dinara za taj dan. Osim toga, Narodna banka Srbije obavlja i terminsku i/ili svop kupovinu i prodaju deviza sa rezidentima. U takvom slučaju se primenjuju ugovoreni kursevi za terminsku, odnosno svop kupovinu/prodaju deviza u zavisnosti od tekućih tržišnih i monetarnih kretanja, kao i od rokova određene transakcije. Sa druge strane, ovlašćeni menjači (menjačnice) mogu kupovati i prodavati efektivni strani novac isključivo primenom kupovnog, odnosno prodajnog kursa iz svoje važeće kursne liste (kursna lista na dan kupovine/prodaje) i to u rasponu između kupovnog i prodajnog kursa.

kursna lisataBanke su dužne i da izveštavaju Narodnu banku Srbije o obavljenim menjačkim poslovima, elektronskim putem u skladu sa uputstvom kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka. Ovu obavezu sve banke moraju ispuniti svakog radnog dana do 11,00 časova, a podaci koje dostavljaju su grupisani u dve podceline – za prethodni radni dan i za tekući radni dan. Za prethodni radni dan, relevantni podaci sadrže sledeće: dnevni izveštaj o pokazatelju deviznog rizika banke, deviznu poziciju banke, izveštaj o kupovini/prodaji  i spot kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata (sa razlikom u datumima transakcija), izveštaj o kupovini/prodaji efektivnog stranog novca od rezidenata i nerezidenata, izveštaj o neposrednoj svop prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca i sl. Za tekući radni dan lista podataka mora da sadrži izveštaje o formiranim kursnim listama za devize i efektivni strani novac (kursna lista na dan za devize, odnosno efektivni strani novac), kao i podatke o najmanjem i najvećem iznosu koji se plaća/naplaćuje pri otkupu/prodaji efektivnog stranog novca kod obavljanja menjačkih poslova. Ove podatke banka dostavlja svakog radnog dana do 09,00 časova i to za sve valute iz svoje kursne liste (kursna lista na dan slanja izveštaja). Sve navedene podatke banke upisuju u obrasce koji se štampaju uz odluku čiji su sastavni deo, kao što se štampa po jedna kursna lista na dan.